• Atrakcyjne zawody, praktyki zagraniczne, poznaj Naszą ofertę ...

14 lutego 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.4

W oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach …