29 września 2020

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.energetyk.ires.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie: http://www.energetyk.ires.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aktualnej wersji strony internetowej – 2007.09.01

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.
Aktualizacja: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano materiały ze strony WWW: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
Aktualizacja: 2022-03-29.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano materiały ze strony WWW: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Pod adresem http://www.energetyk.ires.pl/kontakt/ dostępne są dane teleadresowe siedziby
Zespołu Szkół Energetycznych

Zespół Szkół Energetycznych
im.gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
tel.: 17 748 30 70
e-mail: sekretariat@zsen.resman.pl

Pod adresem http://www.energetyk.ires.pl/kontakt/ dostępny jest adres szkolnego konta poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.

Pod adresem http://www.energetyk.ires.pl/kontakt/ dostępny jest numer telefonu 17 748 30 70, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Parter budynku, w którym znajduje się Zespół Szkół Energetycznych jest częściowo dostępny jest dla
osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Zespół Szkół Energetycznych nie posiada aplikacji mobilnych.