15 lutego 2018

Stypendia dostępne dla uczniów ZSEn

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł. Poniżej znajduje się ich wykaz.

Stypendia Szkolne

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne1

 

Stypendium Dyrektora Szkoły

Kryteria przyznania stypendium:

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
  2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
  3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1

 

Stypendium „Młody inżynier”
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 

Stypendium szkolne Miasta Rzeszowa
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

Program stypendialny Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”:
http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu

 

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego (unijne):

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

 

Stypendium Fundacji Czechnickiego
http://fsczechnicki.zdzislowicz.pl/