Fundusze europejskie

Projekt „Młody Świadomy Obywatel Europy”

Projekt „Młody Świadomy Obywatel Europy”
nr 2019-2-PMU-2124 realizowany jest przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie w ramach Programu POWER, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Okres realizacji projektu 01 września 2020 r. – 28 luty 2021 r.
Projekt ”Młody, świadomy obywatel Europy” jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, nauczycieli Nuestra Señora de los Reyes – zwanej Fundacją „Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia”/ Szkół Zawodowych Świętej Rodziny (w skrócie SAFA) z Sewilli. Głównym celem projektu jest nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, podnoszących jego atrakcyjności i kształtujących podstawowe zasady ponadnarodowej mobilności zawodowej i obywatelskiej. W projekcie zaplanowano udział 20 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4 lub 5-letnim. W projekcie wezmą udział uczniowie klas II-III w wieku 16-19 lat. Elementem łączącym uczestników będzie wysoka motywacja do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania praw obywatelskich w obu krajach oraz praw i obowiązków uczniów w szkole polskiej i hiszpańskiej, poszerzenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego oraz kształtowanie postaw proeuropejskich. Projekt jest zaplanowany do realizacji jednej grupy wyjazdowej w roku 2019. Zajęcia odbywać będą się w ośrodku szkoleniowym SAFA. Ponadto będą doskonalić umiejętności językowe, kształtować współpracę w grupie oraz utrwalać zasady dobrej organizacji pracy i jej planowania. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno-kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie hiszpański kultury, tradycji i zwyczajów. Promocja projektu w środowisku lokalnym będzie znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru naszej szkoły, który stwarza bardzo szerokie możliwości zatrudnienia zarówno na lokalnym rynku pracy jak również poza nim. Wyniki projektu mogą stać się promocją Zespołu Szkół Energetycznych, podnosząc jego prestiż na edukacyjnej mapie terenu miasta Rzeszowa.

Uczestnicy: 20 uczniów i 4 opiekunów

W projekcie zaplanowano udział 20 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4 i 5-letnim w następujących zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik fotografii i multimediów. W projekcie wezmą udział uczniowie klas drugich i trzecich w wieku 16-19 lat. Wyjazd organizowany będzie w grupie mieszanej: różna płeć, wiek, różne kierunki kształcenia i miejsca zamieszkania beneficjentów (mieszkają zarówno na wsi jak i w mieście). Elementem łączącym każdą grupę wyjazdową będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywania nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa w Unii Europejskiej. Beneficjentami będą uczniowie uczący się na poziomie wstępnego kształcenia zawodowego.
Rekrutacja:
27.11–09.12.2020, 20 uczniów
Dokumenty:
regulamin, deklaracja
Planowany termin wyjazdu:
04-21.09.2021
Koordynator projektu:
Magdalena Kuryłowicz

Informacje o projekcie

1. Cele projektu:
kształtowanie i rozwijanie świadomości i mobilności międzynarodowej u młodzieży w zakresie przestrzegania i ochrony praw uczniowskich i obywatelskich na terenie Unii Europejskiej.
2. Wartość projektu:
113 129,00 PLN, dofinansowanie z Funduszy Europejskich 94,24%.
3. Planowane efekty:
podniesienie wymiaru europejskiego szkoły, podniesienie umiejętności językowych uczniów, zdobycie przez uczestników umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów na przyszłość, rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 05.05.2021
Notatka z wyboru oferty z dnia 13.05.2021
Zapytanie ofertowe z dn. 10.06.2021

Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do projektu „Młody świadomy obywatel Europy”, odbyła się w dwóch etapach:
 • w dniach 27.11.2020 i 30.11.2020, w czasie których przeprowadzono z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim,
 • w dniach 07.12.202 i 09.12.2020 przeprowadzono rozmowy z kandydatami w języku polskim – autoprezentacja ucznia w ramach kompetencji społeczno-personalnych
Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu:
 1. Barłóg Dominik
 2. Chmiel Wiktoria
 3. Dulińska Martyna
 4. Filip Michał
 5. Hałoń Sandra
 6. Koczela Michał
 7. Korab Aleksandra
 8. Kordulski Krzysztof
 9. Kruczek Marzena
 10. Krzywonos Daniel
 1. Mazur Monika
 2. Nędza Hubert
 3. Pecuch Grzegorz
 4. Pięta Wiktoria
 5. Pisarek Maksymilian
 6. Pszonka Wiktoria
 7. Skiba Dawid
 8. Stawarz Zuzanna
 9. Wawruch Jakub
 10. Wielgos Karol

Szkolenie wstępne

W dniach od 17.05-21.05.2021 uczniowie w ramach przygotowania uczestnika do mobilności brali udział w szkoleniu z języka angielskiego. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym podstawowe kompetencje językowe na poziomie A2-B1 oraz wręczeniem certyfikatem uczestnictwa w zajęciach językowych.
Test 1 Test 2
Test 3 Certyfikaty