4 listopada 2022

Rekrutacja nauczycieli do udziału w job shadowing w ramach programu Erasmus+ 

OGŁOSZENIE

Rekrutacja nauczycieli do udziału w job shadowing w ramach programu Erasmus+ 

Firma EDU-IT jako lider konsorcjum informuje o rozpoczęciu rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie Erasmus+, numer projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000067658.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez odbycie szkolenia typu job shadowing. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno szkoleniowej.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół będących członkami Konsorcjum poprzez złożenie w sekretariacie danej Szkoły wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Szkoły jak również stronie Konsorcjum: www.erasmus.edu-it.com.pl.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy:

  1. złożą w sekretariacie Szkoły wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny w terminie do
    18 listopada 2022r.
  2. uzyskają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z określonymi w Regulaminie Rekrutacji kryteriami:
  • sposób doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, podejmowane czynności podnoszące własne kwalifikacje:  0 – 10 pkt.;
  • motywacja do realizacji zagranicznego szkolenia branżowego, poziom zaangażowania w pracę i rozwój szkoły, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami: 0 – 10 pkt.;
  • pozalekcyjna działalność dodatkowa tj. m.in. prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych dla uczniów: 0 – 10 pkt.;
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim: 0 – 5 pkt.

Planowany termin i miejsce mobilności: Turcja – 15.05 – 20.05.2023r..

Lista z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie osobami zostanie zamieszczona na stronie internetowej konsorcjum, stronie internetowej każdej z w/w szkół, a także na tablicy ogłoszeń w dniu 23 listopada 2022r.

W terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji każdy uczestnik będzie mógł odwołać się od wyników rekrutacji.

Załączniki

Regulamin
Data: 2022-11-04, rozmiar: 1 MB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2022-11-04, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 1 - oświadczenie o rezygnacji
Data: 2022-11-04, rozmiar: 14 KB