3 listopada 2022

Ogłoszenie. Rekrutacja uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe w programie Erasmus+

OGŁOSZENIE
Rekrutacja uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe w programie Erasmus+

Firma EDU-IT jako lider Konsorcjum informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczniów na 2-tygodniowe praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067658.

Udział w projekcie obejmuje przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 23 uczniów szkół należących do Konsorcjum. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej szkoły lub strony Konsorcjum: www.erasmus.edu-it.com.pl, podpisanie go przez ucznia i rodzica (lub opiekuna prawnego) oraz złożenie w sekretariacie danej szkoły do dnia 18 listopada 2022r.

Warunki konieczne do złożenia wniosku:

 • ocena z języka angielskiego (na koniec ostatniego roku szkolnego): max. 6 pkt.
 • średnia ocen z ostatniego roku szkolnego (minimum 3,4): punktacja odpowiadająca osiągniętej średniej ocen (max.6 pkt.).
 • ocena zachowania na koniec roku szkolnego (minimum dobry): max. 6 pkt.
 • opis działalności pozalekcyjnych, udział w stowarzyszeniach, kółkach zainteresowań, zaangażowanie w realizację przedsięwzięć szkolnych itp.: 0 – 10 pkt.
 • rekomendacja kandydata przez wychowawcę klasowego z informacją czy uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, geograficznej, edukacyjnej itp. : 0 – 10 pkt.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną podzieleni na trzy grupy wyjazdowe w podziale:

 • I grupa- 8 osób,
 • II grupa- 8 osób i
 • III grupa- 7 osób.

Podział na grupy zostanie dokonany ze względu na profil nauczania poszczególnych uczniów i jego dopasowanie do możliwości jednostki przyjmującej, a także na obowiązkowe egzaminy w każdej z w/w Szkół, np. egzamin maturalny.

Planowany termin i miejsca wyjazdu:

 • Cypr – 19.03 – 1.04.2023r.,
 • Grecja – 17.04 – 29.04.2023r.,
 • Hiszpania – 08.05 – 20.05.2023r.,

Lista z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie osobami zostanie zamieszczona na stronie internetowej konsorcjum, stronie internetowej każdej z w/w szkół, a także na tablicy ogłoszeń w dniu 23 listopada 2022r.

Przez 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji każdy uczestnik będzie mógł odwołać się od wyników kwalifikacji.

Załączniki

Regulamin
Data: 2022-11-03, rozmiar: 1 MB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2022-11-03, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 1 - oświadczenie o rezygnacji
Data: 2022-11-03, rozmiar: 14 KB