6 maja 2020

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH

gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

[3] Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

[4] Zarządzenie 10a/2020 z dnia 20 lutego 2020r. Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji;
 • przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i przygotowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do klas pierwszych w kolejności alfabetycznej;
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
 • przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

§ 2

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do klas pierwszych Technikum nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych prowadzona jest w systemie elektronicznym.
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej pięciu szkół ponadpodstawowych.
  W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały w podaniu, tworząc tzw. listę preferencji.
 4. Kandydatów obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkół i oddziałów. Podanie to kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 6. Uczniowie szkół podstawowych, które nie zostały objęte systemem elektronicznego naboru, dokonują rejestracji samodzielnie. Rejestracji tej może dokonać Szkolna Komisja Rekrutacyjna wspólnie z kandydatem po jego uprzednim zgłoszeniu się do szkoły.
 7. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

§ 3

Szczegółowe zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Technikum nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych;
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w wymienione warunki niż liczba wolnych miejsc w danym typie szkoły na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny:
  1. dla oddziałów w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń
   i systemów energetyki odnawialnej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz techniki;
  2. dla oddziału w zawodzie technik fotografii i multimediów z języka polskiego, matematyki plastyki oraz informatyki;
  3. dla oddziału w zawodzie technik informatyk z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz informatyki;
  4. dla oddziału w branżowej szkole I stopnia: w zawodzie elektryk z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz techniki,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej tj.:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w ustawie [1] Rozdz. 6 art. 134 ust. 2.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzającymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu drugiego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 [1].
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Szkolna Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo do podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
 3. Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów, o których mowa w §3 ust. 2 pkt.1, 2,
  z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737).
 4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje
  w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są bez uczestniczenia w procedurze rekrutacyjnej do wybranej przez siebie klasy.
 5. Listę konkursów, o których mowa w ust. 7 ustala corocznie Podkarpacki Kurator Oświaty.
 6. Uczniowie zwolnieni z przyczyn losowych ze zdawania egzaminu ośmioklasisty, przyjmowani są bez uczestniczenia w procedurze rekrutacyjnej.
 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest co najmniej dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§ 4

Terminy rekrutacji

Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkoły oraz terminy składania dokumentów:

 1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 4. Do 4 sierpnia 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 5. Do 11 sierpnia 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 6. Do 12 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 7. Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 8. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.
 9. 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 5

Postępowanie odwoławcze

 1. W ciągu 3 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej rodzicom/prawnym opiekunom danego kandydata przysługuje prawo złożenie wniosku na piśmie do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W ciągu 3 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie kandydata mają prawo wniesienia odwołania na piśmie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W ciągu 3 dni od wniesienia odwołania przez rodziców kandydata dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6

Postanowienia końcowe

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 20.02.2020r. ze zmianami z dnia 20.05.2020r.