7 października 2019

Opis projektu: Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2

Projekt pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2”

 

Informacje o projekcie


Informacje podstawowe:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie:9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:

Quatro Computers Maciej Zachara w partnerstwie z Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
Telefon: 17853 51 63 lub 17 853 26 27
Fax: 17 853 51 63
E-mail: projekty@quatro.pl
WWW: www.quatro.pl

Okres realizacji projektu:
od 2019-09-01 do 2021-09-30

Nr identyfikacyjny projektu:
RPPK.09.04.00-18-0013/19

Wartość całkowita projektu:
689 857,75 zł

Kwota dofinansowania z UE:
620 871,97 zł


Opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Energetycznych (ZSEn) w Rzeszowie w zawodzie technik informatyk poprzez modyfikację programu nauczania dla potrzeb pracodawcy Quatro Computers do 30.09.2021 r.

W wyniku współpracy pracodawcy ze szkołą zmodyfikowany został program nauczania (podstawa programowa – Rozp. MEN z dnia 13.03.2017). Pracodawca obejmie patronatem uczniów klasy drugiej, kształcącej się według tej podstawy programowej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących w tych klasach otrzymają 160 godzinny staż u pracodawcy pod kątem weryfikacji treści programu nauczanego a nowo opracowanego. W oparciu o rekomendację pracodawcy doposażone zostaną w szkole cztery pracownie informatyczne oraz stanowiska do zdawania egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Domknięciem cyklu współpracy będzie udział właściciela i/lub jego pracowników w egzaminach potwierdzających zdobyte kwalifikacje w zawodzie.

W ramach projektu uczniowie otrzymają:

  • 10 godzinne grupowe doradztwo zawodowe wzmacniające kompetencje społeczne wymagane przez pracodawców na rynku pracy
  • 300 godzinny płatny staż zawodowy w okresie ferii zimowych(1 tydzień) w roku szkolnym 2019/20 i letnich (1 miesiąc) w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 u pracodawcy, właściciela firmy Quatro Computers w Rzeszowie
  • 45 godzinne szkolenia „Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel-Specjalista”. Program zajęć dotyczy obszaru zawodowego tego kierunku i wynika z bieżących potrzeb pracodawców w zakresie efektów kształcenia oczekiwanych od potencjalnych pracowników. Kończą się egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Microsoft Office Specjalist 77-727

Zakres rzeczowy projektu:

  • doposażenie pracowni niezbędnych do realizacji zmodyfikowanego programu nauczania dla kwalifikacji EE.08 i EE.09 w zawodzie technik informatyk 351203,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 54 uczniów (min. 4K) ZSEn w Rzeszowie, zawód technik informatyk, stanowi uzupełnienie treści zajęć świadczonych przez szkołę w zakresie potrzebnym przyszłemu pracodawcy,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne Excel powiązane z kierunkiem nauczanym umożliwiające 54 uczniom (min. 4K) ZSEn w Rzeszowie na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych odpowiadających na potrzeby pracodawcy Quatro Computers,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli (min. 1K) kształcących w zawodzie technik informatyk ZSEn w Rzeszowie w klasach objętych patronatem pracodawcy Quatro Computers w postaci stażu zawodowego,
  • staż zawodowy dla 54 uczniów (min. 4K) ZSEn w Rzeszowie zmodernizowanego kierunku technik informatyk u pracodawcy Quatro Computers.

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie przewidują działania na rzecz wyrównywania szans płci. Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.

Załączniki