15 maja 2017

Ogłoszenie o naborze – kursy i szkolenia dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

Pełna treść ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach i praktykach

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności