15 marca 2017

Projekt: Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu

Projekt pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu”

Informacje o projekcie

Informacje podstawowe:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:
Quatro Computers Maciej Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
Telefon: 17 853 51 63 lub 17 853 26 27
Fax: 17 853 51 63
E-mail: projekty@quatro.pl
WWW: www.quatro.pl

Okres realizacji projektu:
od: 2017-02-01 do: 2017-09-30

Nr identyfikacyjny projektu:
WND-RPPK.09.04.00-18-0005/16

Wartość całkowita projektu:
155 809,50 zł*

Kwota dofinansowania z UE:
132 438,07 zł*

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie w zawodzie technik informatyk poprzez nawiązanie trwałej współpracy z Quatro Computers do 30.09.2017 r.

Głównym rezultatem projektu będzie uczestnictwo 24 (min.1K) uczniów technikum zawód technik informatyk przy ZSEn w Rzeszowie w stażach zawodowych u pracodawcy branży informatycznej, właściciela firmy Quatro Computers w Rzeszowie, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i aktualizację wiedzy zawodowej u 2 nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk, doposażenie pracowni aplikacji internetowych w 8 komputerów stacjonarnych spełniających wymagania systemowe najnowszej wersji aplikacji graficznych oraz nawiązanie trwałej współpracy z pracodawcą.

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie przewidują działania na rzecz wyrównywania szans płci. Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Promocja szkoły ZSEn w Rzeszowie wśród uczniów szkół gimnazjalnych w regionie.

2. Doradztwo zawodowe dla 24 uczniów(min.1K) ZSEn w Rzeszowie, zawód technik informatyk.

3. Szkolenia doskonalące dla 2 nauczycieli zawodu technik informatyk – Graficzne aplikacje w projektowaniu stron WWW i postprodukcji.

4. Staż zawodowy obejmujący realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcą Quatro Computers Maciej Zachara dla 24 uczniów (min.1K) ZSEn w Rzeszowie, zawód technik informatyk.

5. Doposażenie pracowni dla kwalifikacji (E.14).

Rekrutacja

Rekrutacja i udział uczniów kl. II i III technikum, zawód technik informatyk w stażu zawodowym w okresie ferii letnich (wakacje) 2017 i indywidualnym doradztwie zawodowym w roku szkolnym 2016/2017

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż w okresie ferii letnich 2017 (wakacje) i indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas II i III kształcących się w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Energetycznych w ramach

projektu pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0005/16

 

Załączniki:
– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli i uczniów w projekcie
– Formularz zgłoszeniowy
– Oświadczenie uczestnika projektu
– Deklaracja uczestnictwa
– Oświadczenie o dochodach
– Rezygnacja z doradztwa i stażu

Kryteria kwalifikacyjne

1. Na staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów wynikającą z trzech kryteriów kwalifikacyjnych, przy czym:

1)    kryterium I – zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego:
a)     miasto Rzeszów –5 pkt.,
b)    pozostałe miejscowości –10 pkt.,

2)    kryterium II – ocena z zachowania w I półroczu 2016/2017:
a)     wzorowe –6 pkt.,
b)    bardzo dobre – 5 pkt.,
c)     dobre – 4 pkt.,
d)    poprawne – 3 pkt.,
e)     nieodpowiednie – 1 pkt.,
f)      naganne – uniemożliwia uczestnictwo w praktyce i stażu,

3)    kryterium III – średnia ocen z przedmiotów zawodowych za I półrocze 2016/2017 oraz pomnożenie przez 2 – maks.12pkt.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów zostaną zastosowane kryteria dodatkowe: dziewczęta = 2pkt, trudna sytuacja materialna na podstawie oświadczenia rodzica (dochód na osobę w rodzinie poniżej 574 PLN netto = 2pkt). Na podstawie w/w kryteriów zostanie utworzona lista rankingowa.

3. Lista rezerwowa powstanie z osób , które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do projektu. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do projektu w razie rezygnacji lub niespełnienia warunków przez wcześniej zakwalifikowanych. Decyzję podejmie Komisja Rekrutacyjna utworzona przy ZSEn w Rzeszowie. W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia rekrutacji do Biura Projektu (BP) dostarczony zostanie Protokół Komisji Rekrutacyjnej wraz z załącznikami (DU uczniów, lista zakwalifikowanych, lista rezerwowa do uczestnictwa w stażu na feriach letnich w roku szkolnym 2016/17). Listy zakwalifikowanych będą dostępne po terminie zakończenia rekrutacji w ZSEn na tablicy ogłoszeń oraz w Biurze Projektu. Przewidujemy możliwość rekrutacji uzupełniającej.

Udział 2 nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Energetycznych w 40 godzinnym szkoleniu doskonalącym – Graficzne aplikacje w projektowaniu stron WWW i postprodukcji. Termin IV – VI 2017

Załączniki:
– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli i uczniów w projekcie
– Formularz uczestnictwa
– Oświadczenie uczestnika projektu
– Deklaracja uczestnictwa
– Rezygnacja z udziału w szkoleniu