30 kwietnia 2014

10 lat w Unii Europejskiej – środki finansowe z UE w Naszej szkole

Realizowane projekty …

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Program Operacyjny Kapitał ludzki.

Projekt Gminy Miasta Rzeszów obejmuje wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących i kształcenie zawodowe, w tym ZSEn.

Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego  w województwie podkarpackim w okresie do końca października 2014 r.

Działania w ramach projektu w ZSEn:

 • organizacja dodatkowych praktyk dla 65 uczniów i staży dla 30 uczniów,
 • organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 42 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum,
 • utworzenie i wyposażenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • doposażenie pracowni zawodowych w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Okres realizacji projektu: 2012 r. – 2014 r.
Wartość projektu w ZSEn: 372 567,50 PLN

————————————————————————-

 „Kompetentni w zawodzie II edycja”

Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu EX Działanie 9.2 Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Cel:

 • Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
 • Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami z branży elektrycznej i elektronicznej
 • Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Działania w ramach projektu:

 • Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135 – międzynarodowe uprawnienia spawacza
 • Szkolenie uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego (obsługa urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV) – uprawnienia SEP
 • 3 – dniowe wizyty studyjne w zakładach związanych z produkcją sprzętu branży elektrycznej i elektronicznej (TARNÓW – TAMEL, WROCŁAW – WAGO ELWAG, ŚWIDNICA – SONEL)
 • Zajęcia poszerzające kompetencje zawodowe – projektowanie i analiza obwodów elektronicznych za pomocą MultiSim

Okres realizacji projektu: 2009 – 2012

Wartość projektu: 690 719 PLN

————————————————————————-

„Nauka i praktyka to najlepszy duet”

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel:

Podniesienie skuteczności i jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Technikum nr 3 w Rzeszowie w okresie 02.11.2010 – 31.07.2013 poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły (projekt skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk)

Działania w ramach projektu:

 • Dodatkowe zajęcia z matematyki
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego/j. niemieckiego – certyfikat językowy
 • Dodatkowe zajęcia z j. polskiego oraz zajęcia praktyczne
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • Dodatkowe zajęcia z doradcą zawodowym
 • Dodatkowe dyżury doradcy zawodowego

Wartość projektu: 688 000 PLN

————————————————————————-

„Spawam więc jestem na rynku pracy”

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu DC Działanie 9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel:

 • Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie ślusarz poprzez zorganizowanie dla 10 uczniów kursu spawania metodą MAG wraz z państwowym egzaminem certyfikującym
 • Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie ślusarz poprzez zorganizowanie dla uczniów staży w zakładach pracy w wymiarze 34h
 • Podniesienie kompetencji ICT uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych informatycznych zajęć pozalekcyjnych
 • Podniesienie średniej oceny zachowania uczniów poprzez warsztaty psychologiczne
 • Zmniejszenie skali zachowań patologicznych wśród uczniów szkoły poprzez objęcie ich wsparciem psychologicznym

Działania w ramach projektu:

 • Kurs spawacza
 • Praktyki zawodowe w firmie Norbert Polska
 • Specjalistyczny kurs komputerowy – obsługa programu Edge Cam
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z doradcą zawodowym

Okres realizacji projektu: 2010-2013
Wartość projektu: 240 160 PLN

————————————————————————-

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego”

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel:

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego poprzez wdrożenie programu wdrożeniowego szkoły, który zakłada realizację zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz organizację wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego i zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej

Działania w ramach projektu:

 • Zajęcia Wyrównawcze z j. polskiego, j. obcego, matematyki
 • Zajęcia informatyczne przygotowujące do ECDL
 • Opieka psychologiczna
 • Kurs z przedsiębiorczości
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 • „Zielona szkoła”

Okres realizacji projektu: 2009 – 2012
Wartość projektu: 659 430 PLN

————————————————————————-

Otrzymaliśmy także:

 • 3 pracownie komputerowe
 • 5 Multimedialnych Centrów Informacji

w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”