11 grudnia 2023

Rekrutacja uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe w programie Erasmus+

OGŁOSZENIE

Rekrutacja uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe w programie Erasmus+

Firma EDU-IT jako lider Konsorcjum informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczniów na 2-tygodniowe praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224.

Udział w projekcie obejmuje przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 58 uczniów szkół należących do Konsorcjum. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej szkoły lub strony Konsorcjum: www.erasmus.edu-it.com.pl, podpisanie go przez ucznia
i rodzica (lub opiekuna prawnego) oraz złożenie w sekretariacie danej szkoły do dnia 22.12.2023r.

Warunki konieczne do złożenia wniosku:
– średnia ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego (minimum 3,7);
– ocena z języka angielskiego na koniec poprzedniego roku szkolnego (minimum dostateczny);
– ocena z zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego (minimum dobry);
– umotywowanie chęci wyjazdu przez ucznia;
– dodatkowe aktywności szkolne lub pozaszkolne ucznia;
– rekomendacja kandydata przez wychowawcę klasowego z informacją czy uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, geograficznej, edukacyjnej, etc.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną podzieleni na 5 grup wyjazdowych. Podział na grupy zostanie dokonany ze względu na profil nauczania poszczególnych uczniów i jego dopasowanie do możliwości jednostki przyjmującej, a także na obowiązkowe egzaminy w każdej
z w/w Szkół, np. egzamin maturalny.

Mobilności planowane są w następujących terminach:

Cypr: 11 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.
Turcja: 12 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.
Włochy: 11 osób w terminie: 13-24.05.2024r.
Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.
Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Powyższe terminy podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.

Lista z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie osobami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konsorcjum, stronie internetowej każdej z w/w szkół, a także na tablicy ogłoszeń
w dniu 5.01.2024r.

 

Załączniki

Pełna treść ogłoszenia
Data: 2023-12-11, rozmiar: 2 MB
Formuarz zgłoszeniowy dla ucznia
Data: 2023-12-11, rozmiar: 1 MB
Regulamin rekrutacji
Data: 2023-12-11, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 1 - oświadczenie o rezygnacji
Data: 2023-12-11, rozmiar: 14 KB