18 stycznia 2021

Informacja MATURA 2021

Informuje tegorocznych maturzystów, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację  z uzasadnieniem potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021 r. W przypadku, gdy uczeń nie złoży  korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane. Ponadto  informuje, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli absolwent/uczeń  nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji do dnia do 8 lutego 2021 r.