14 lutego 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.4

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.4

W oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. t.j. z 2018. poz.  1431); Dyrekcja Zespołu Szkół Energetycznych ogłasza otwarty nabór partnera wiodącego (Lidera Partnerstwa) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Załączniki

Pełna treść ogłoszenia
Data: 2019-02-14, rozmiar: 4 MB