8 sierpnia 2020

Odbiór świadectw maturalnych/aneksów/informacji o wynikach 2020

W związku z planowanym wydaniem świadectw maturalnych/aneksów, uprzejmie informuję, że ustalone zostały niżej podane zasady ich odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii koronawirusa.

 1. Odbiór w/w dokumentów nastąpi wg. podanego harmonogramu (data, godzina, miejsce odbioru) dla absolwentów poszczególnych klas/absolwentów szkoły z poprzednich lat. (pobierz harmonogram)
 2. Absolwent odbierający dokumenty zobowiązany jest do:
 3. przestrzegania daty i godziny odbioru dokumentów,
 4. przedstawienia dowodu osobistego,
 5. posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, rękawiczek jednorazowych oraz długopisu,
 6. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.
 7. Odbiór świadectwa maturalnego w innym niż podano terminie wymaga uzgodnienia telefonicznego w sekretariacie szkoły tel.: (17) 748 30 70.
 8. W przypadku, gdy absolwent przystąpił do wszystkich obowiązkowych części matury
  w wersji podstawowej i co najmniej jednego egzaminu rozszerzonego, ale nie zdał wyłącznie jednego z przedmiotów w części pisemnej może przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej (8 września 2020 r. godz. 14.00), w tym wypadku deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu należy złożyć w sekretariacie szkoły
  do 14 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 (deklarację, o której mowa należy pobrać ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie www.oke.krakow.pl ).