29 kwietnia 2020

Projekt pn. “NEED zamiast NEET – Podkarpackie”

Projekt skierowany jest do 25 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących
województwo podkarpackie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
– są w wieku 18-29 lat;
– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
– nie szkolą się;
Oraz należą do jednej z poniższych grup:
– są bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP;
– zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
– tzw. ubodzy pracujący – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;
– są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 25
młodych osób należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację
zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenie zawodowego.

Załączniki

Materiał informacyjny
Data: 2020-04-29, rozmiar: 194 KB
Plakat
Data: 2020-04-29, rozmiar: 207 KB