14 maja 2018

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsen.resman.pl/  i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13  w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Energetycznych, w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp. Forma wsparcia Liczba osób
1 Administering Windows Server 2012 2
2 Naprawa i modyfikacja płytek drukowanych i układów elektronicznych 1

 

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin – plik *.pdf

załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny – plik MS Word
załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa – plik MS Word
załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu – plik MS Word
załącznik nr 6 – Oświadczenie o dochodach – plik MS Word
załącznik nr 7 – Zgoda na udział w kursach i szkoleniach – plik MS Word
załącznik nr 8 – Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej – plik MS Word