13 marca 2018

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 marca 2018 r. do 04 kwietnia 2018 r.

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 60 uczniów kształcących się na kierunkach:

Kierunek kształcenia Liczba uczestników
Technik informatyk 24 osoby
Technik elektryk 20 osób
Technik elektronik 3 osoby
Fototechnik 5 osób
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 osób
Razem 60 osób

 

Praktyki zawodowe są skierowane dla łącznie 10 uczniów kształcących się w zawodach:

Kierunek kształcenia Liczba uczestników
Elektryk 5 osób
Ślusarz 3 osoby
Operator obrabiarek skrawających 2 osoby
Razem 10 osób

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017/2018, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsen.resman.pl/ i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Energetycznych, w sekretariacie szkoły u p. Pawła łapińskiego lub p. Grażyny Pełdiak.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Załączniki: