25 lipca 2012

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Obecnie pracodawcy wymagają od swoich pracowników umiejętności, które można przypisać kilku zawodom. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej oczekują od absolwentów szkół ponadgimnazjalnych konkretnych umiejętności, bardziej niż wykształcenia formalnego. W odpowiedzi na wymogi współczesnego rynku pracy Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy weźmie udział w projekcie „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, który będzie realizowany w latach 2012-2014. Idea projektu skupia się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy.

Na realizację zadań związanych z projektem w naszej szkole przeznaczono kwotę 370 000 zł. W ramach projektu przewidziane są dodatkowe praktyki oraz płatne staże realizowane w wiodących firmach z branży elektrotechnicznej i informatycznej. Projekt obejmuje uczniów przyszłych klas 2 i 3 technikum w zawodach: technik elektronik, elektryk, energetyk i informatyk oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: elektryk, operator obrabiarek skrawających i ślusarz. Dodatkowo w projekcie przewidziane są zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Dzięki dofinansowaniu zostaną także zmodernizowane i doposażone pracownie specjalistyczne w naszej szkole, tak aby spełniały wymogi nowej podstawy programowej. Modernizacja obejmie następujące pracownie: elektrotechniki i elektroniki, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, pracownię aplikacji internetowych, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni technologii mechanicznej.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
numer projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

W dniu 15 czerwca 2012 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektu pozyskała ponad 9,5 mln zł; w tym wkład własny wyniósł ponad 1,2 mln zl.

Projekt jest realizowany od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.

Obejmuje on wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym m.in. Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

Przedmiotem projektu dla Miasta Rzeszowa jest przede wszystkim organizacja praktyk dla ponad 1500 uczniów i staży dla ponad 500 uczniów (w tym praktyk dla 65 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych oraz staży dla 30 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych).

Za udział w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto.

Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy zechcą przyjąć uczniów na praktyki i staże, będą mogli złożyć ofertę w drodze zamówienia publicznego. Za przeprowadzenie ponadprogramowych praktyk i staży otrzymają zapłatę. Dzięki udziałowi w realizacji projektu zyskają w przyszłości dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy w danym zawodzie pracowników. Tym samym w dalszej perspektywie będą wpływać na kształcenie wykwalifikowanej kadry i na ograniczanie bezrobocia w regionie.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej realizacji projektu oraz wypracowywanie i prezentowanie dobrych praktyk współpracy z Gminą Miasto Rzeszów oraz naszą szkołą.

Projekt obejmie również:

  • organizację szkoleń z autoprezentacji dla 66 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum Zespołu Szkół Energetycznych,
  • organizację szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • utworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
  • doposażenie pracowni zawodowych w szkole w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny

Realizacja wyżej wymienionych działań zapewni:

  • dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,
  • zmodernizowanie w szkole warunków kształcenia,
  • wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami,
  • stworzenie w szkole systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

« powrót