9 lipca 2024

Egzamin maturalny poprawkowy w sierpniu 2024 r.

Egzamin maturalny poprawkowy w sierpniu 2024 r.

▪ Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

▪ Do 16 lipca br. (wtorek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).

▪ 20 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna

▪ 21 sierpnia br. (środa) – część ustna

▪ Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 10 września br.