24 września 2020

Projekt „Młody Świadomy Obywatel Europy”

Projekt „Młody Świadomy Obywatel Europy” 

nr 2019-2-PMU-2124 realizowany jest przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie w ramach Programu POWER, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Okres realizacji projektu 01 września 2020 r. – 28 luty 2021 r.

Projekt „Młody Świadomy Obywatel Europy”

nr 2019-2-PMU-2124 realizowany jest przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie w ramach Programu POWER, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Okres realizacji projektu 01 września 2020 r. – 28 luty 2021 r.

Projekt ”Młody, świadomy obywatel Europy” jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, nauczycieli Nuestra Señora de los Reyes – zwanej Fundacją „Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia”/ Szkół Zawodowych Świętej Rodziny (w skrócie SAFA) z Sewilli. Głównym celem projektu jest nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, podnoszących jego atrakcyjności i kształtujących podstawowe zasady ponadnarodowej mobilności zawodowej i obywatelskiej. W projekcie zaplanowano udział 20 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4 lub 5-letnim. W projekcie wezmą˛ udział uczniowie klas II-III w wieku 16-19 lat. Elementem łączącym uczestników będzie wysoka motywacja do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania praw obywatelskich w obu krajach oraz praw i obowiązków uczniów w szkole polskiej i hiszpańskiej, poszerzenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego oraz kształtowanie postaw proeuropejskich. Projekt jest zaplanowany do realizacji jednej grupy wyjazdowej w roku 2019. Zajęcia odbywać będą się˛ w ośrodku szkoleniowym SAFA. Ponadto będą˛ doskonalić umiejętności językowe, kształtować współpracę w grupie oraz utrwalać zasady dobrej organizacji pracy i jej planowania. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno-kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie hiszpański kultury, tradycji i zwyczajów. Promocja projektu w środowisku lokalnym będzie znakomita˛ okazja˛ do zachęcenia uczniów do wyboru naszej szkoły, który stwarza bardzo szerokie możliwości zatrudnienia zarówno na lokalnym rynku pracy jak również poza nim. Wyniki projektu mogą stać się˛ promocją Zespołu Szkół Energetycznych, podnosząc jego prestiż na edukacyjnej mapie terenu miasta Rzeszowa.

UCZESTNICY

20 UCZNIÓW i 4 OPIEKUNÓW!

W projekcie zaplanowano udział 20 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4 i 5-letnim w następujących zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik fotografii i multimediów. W projekcie wezmą udział uczniowie klas drugich i trzecich w wieku 16-19 lat.
Wyjazd organizowany będzie w grupie mieszanej: różna płeć, wiek, różne kierunki kształcenia i miejsca zamieszkania beneficjentów (mieszkają zarówno na wsi jak i w mieście). Elementem łączącym każdą grupę wyjazdową będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywania nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa w Unii Europejskiej. Beneficjentami będą uczniowie uczący się na poziomie wstępnego kształcenia zawodowego.

Planowany termin wyjazdu:

Wyjazd – 24.01 – 31.01 2021r. 20 uczniów, rekrutacja 01.10. – 10.11.2020r.

Rekrutacja

Dokumenty: regulamin, deklaracja

KONTAKT

Koordynator projektu: Magdalena Kuryłowicz

Asystent koordynatora: Barbara Kucharczyk-Nowak